Working Principle

หลักการทำงานเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีแบบเคลื่อนที่

หลักการทำงานเครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีแบบเคลื่อนที่ได้นั้น ใช้หลักการที่เรียกว่า Optical Emission spectroscopy หรือ OES  Source เป็นแบบ Arc หรือ Spark

ชิ้นงานที่นำมาวิเคราะห์ ต้องเป็นของแข็งที่นำไฟฟ้าได้ โดยแหล่งก่อกำเนิดจะเหนี่ยวนำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูง โดยการอาร์ค หรือ สปาร์คไปที่วัตถุ และวัตถุจะปล่อยรังสีสเปคตรัมออกมา โดยรังสีจะถูกส่งผ่านออพติคไฟเบอร์และถูกแยกแสงผ่านตัวตรวจรับสัญญาณ ที่เป็นตัวหลอด photomultiplier tube หรือ CCD ไปยังส่วนประมวลผลและแสดงผลการวิเคราะห์ออกมา

ทั้งนี้ความเข้มแสงจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับค่าส่วนผสมทางเคมีในตัวอย่าง และจะถูกคำนวนกับ Calibration curve และแสดงออกมาเป็นเปอร์เซนต์

ดาวน์โหลด Schematics
(pdf file, 40 KB)

Comments are closed.