Stationary Metal Analyzers

การใช้ arc/spark ในการกระตุ้น Optical emission spectrometry (OES) เป็นวิธีการที่นิยมสำหรับการหาองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างประเภทโลหะ ซึ่งกระบวนการนี้ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมโลหะ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเบื้องต้น การหลอมโลหะ การขึ้นรูปโลหะ และการผลิตชิ้นงาน เนื่องจากความไวในการวิเคราะห์ และมีความแม่นยำ จึงทำให้ระบบ Arc/Spark OES มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในการควบคุมกระบวนการอัลลอย

ทั้งนี้ spectrometers สามารถใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบวัตถุดิบ (in-coming inspection) การผลิตโลหะ และการควบคุมผลิตภัณฑ์

เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า SPECTRO จึงพัฒนา arc/spark spectrometers รุ่น SPECTROMAXx และ SPECTROLAB ซึ่งทั้งสองรุ่นสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการประมวลผลเร็ว ใช้งานสะดวก และผลการวัดน่าเชื่้อถือ ด้วยนวัตกรรม UV-PLUS ใน optical chamber จึงทำให้เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

Please visit spectro.com for additional information in English.

Comments are closed.