Nguồn phát hồ quang plasma

Hệ thống kích thích mẫu bằng tia lửa điện mang tính đột phá: “Hệ thống phát hồ quang Plasma của SPECTRO” đã đưa việc phân tích kim loại lên cấp độ mới về hiệu suất.

Đây là mẫu hệ thống kích thích đầu tiên dựa hoàn toàn vào công nghệ số hóa. Điều này cải thiện kết cao trong việc đạt độ chính xác cao hơn trong các phép đo.

Xin hãy truy cập spectro.com để biết thêm thông tin bằng Tiếng Anh.

Comments are closed.