Jak to funguje?

space
Princip funkce mobilních analyzátorů kovových materiálů

Princip funkce mobilních analyzátorů je na bázi opticko emisní spektroskopie. Materiál vzorku je vybuzen a odpařen pomocí obloukového nebo jiskrového výboje.

Atomy a ionty obsažené ve vzorku emitují elektromagnetické záření, neboli světlo. Toto světlo je přeneseno do optické části spektrometru pomocí optovodiče. Dále je pomocí difrakční mřížky rozloženo na spektrum. Každý prvek vyzařuje světlo o určité vlnové délce a intenzitě. Tyto intenzity jsou pak měřeny pomocí CCD detektorů.

Intenzita, která je úměná koncentraci měřeného prvku se přepočítá pomocí uložené kalibrační křivky (která je vypočtena a uložena pomocí sady kalibračních standardů) a výsledná hodnota koncentrace prvku je zobrazena v procentech.

Download Schéma  principu funkce mobilních analyzátorů
(pdf file, 40 KB)

Comments are closed.