Jak to funguje?

space
Princip funkce stacionárních analyzátorů kovových materiálů

Princip funkce stacionárních analyzátorů je na bázi opticko emisní spektroskopie. Materiál vzorku je vybuzen a odpařen pomocí obloukového nebo jiskrového výboje.

Atomy a ionty obsažené ve vzorku emitují elektromagnetické záření, neboli světlo. Toto světlo je přeneseno do optické části spektrometru a to přímo nebo pomocí optovodiče. Dále je pomocí difrakční mřížky rozloženo na spektrum. Každý prvek vyzařuje světlo o určité vlnové délce a intenzitě. Tyto intenzity jsou pak měřeny pomocí fotonásobičů a CCD detektorů.

Intenzita, která je úměná koncentraci měřeného prvku se přepočítá pomocí uložené kalibrační křivky (která je vypočtena a uložena pomocí sady kalibračních standardů) a výsledná hodnota koncentrace prvku je zobrazena v procentech.

Download Schéma pro stacionární analyzátory (pdf file).

Comments are closed.